<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช กรมวิชาการเกษตร
แปลง
2. พื้นที่ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช กรมวิชาการเกษตร
ไร่
3. จำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร
แปลง
4. พื้นที่เกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร
ไร่
5. จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แห่ง
6. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พื้นที่
7. จำนวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
ชนิด
8. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
หน่วยงาน
9. จำนวนอุทยานแห่งชาติสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่ง
10. จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย กรมการท่องเที่ยว
แห่ง
11. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย กรมการท่องเที่ยว
แห่ง
12. จำนวนโรงแรมที่ได้รับคำรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่ง
13. จำนวนเจ้าของฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช กรมวิชาการเกษตร
ราย
14. จำนวนสำนักงานสีเขียว (Green Office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่ง